upmc12-01

การรายงานความก้าวหน้า วิชาโครงการวางผังชุมชนเมือง ภาคสมทบ ครั้งที่ 2

วันที่ 9 กรกฎาคม 2559 สาขาวิชาการจัดการผังเมือง ได้จัดการนำเสนอความก้าวหน้าในวิชาโครงการวางผังชุมชนเมือง ครั้งที่ 2 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรฯ สมทบ ซึ่งวิชานี้นับเป็นการบูรณาการศาสตร์วิชาทั้งหมดตลอดหลักสูตรฯ เพื่อเป้าหมายการจัดการและวางผังเมือง...