IMG_2483

อาจารย์ ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ เข้าร่วมนำเสนองานศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่นและผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับ SIRDC และ สนข.

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 อาจารย์ ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ ได้เข้าร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน (SIRDC) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเมือง ณ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร...
ST201603

อาจารย์ ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ ได้รับเชิญเป็นคอลัมนิสต์ ในนิตยสารหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

อาจารย์ ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ ได้รับเชิญเป็นคอลัมนิสต์ ในนิตยสารหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ฉบับที่ 9  ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 หน้า 28-29 (Korat Business Magazine,...