cover59-1

คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการผังเมือง ร่วมเป็นผู้พิจารณาบทความวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิคม บุญญานุสิทธิ์ และ ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ ได้รับเชิญเป็นกองบรรณาธิการและผู้พิจารณาบทความวิชาการภายนอกให้กับวารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 ประจำปี 2559...