บทความวิชาการ

ชุดบทความวิชาการ

สาขาการจัดการผังเมือง คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งเป็นการรวบรวมผลงานเขียนและงานวิจัยของคณาจารย์ในสาขาวิชาฯ
ปีลำดับผู้เขียนเรื่องคลิกเพื่อดาวน์โหลดจำนวนการดาวน์โหลดวันที่เผยแพร่
25591ชาตรี ควบพิมายการวิเคราะห์พื้นที่เมืองพิมายตามทฤษฎีจินตภาพเมือง เพื่อสร้างแนวทางการปรับปรุงพื้นที่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
33 Downloads
20 ตุลาคม 2558
25581นิคม บุญญานุสิทธ์ิ Shiann-Far Kung and Hanlian Linทางสัญจรสีเขียว องค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาเป็น
โครงสร้างพื้นฐานสีเขียว
91 Downloads
19 ตุลาคม 2558
25582พรณรงค์ ชาญนุวงศ์ และ สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณกิจกรรมกีฬากับการวางแผนพัฒนาเมือง: กรณีศึกษาเมืองบุรีรัมย์
77 Downloads
21 ตุลาคม 2558
25571นิคม บุญญานุสิทธ์ิ และ Shiann-Far Kung บทบาทโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวในการปรับตัวของท้องถิ่นไทยเพื่อการตั้งรับภัยพิบัติจากภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
59 Downloads
21 ตุลาคม 2558
25561ชาตรี ควบพิมายรูปแบบทางเท้าที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่ในเขตเมืองหลักของภูมิภาค: กรณีศึกษาเทศบาลนครนครราชสีมา.
39 Downloads
20 ตุลาคม 2558
25562สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงโครงข่ายระบบรางภายในกรุงเทพมหานคร
67 Downloads
21 ตุลาคม 2558
25551สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณกรอบแนวคิด วิธีการ และเครื่องมือในการวิเคราะห์โครงข่ายทางสังคมของผู้มีส่วนร่วมสำคัญในกระบวนการวางแผนฟื้นฟูเมือง
54 Downloads
19 ตุลาคม 2558
25552สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณการพัฒนาที่ดินบราวน์ฟิลด์
31 Downloads
19 ตุลาคม 2558
25553สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ และ อภิวัฒน์ รัตนวราหะแนวคิดทางด้านองค์กรฟื้นฟูเมืองสำหรับประเทศไทย
48 Downloads
21 ตุลาคม 2558
25521นิคม บุญญานุสิทธ์ิ และ Shiann-Far Kung Non-Motorized Transportation As a Tool for Urban Development: Nakhon Ratchasima Municipality, Thailand
25 Downloads
21 ตุลาคม 2558
25522นิคม บุญญานุสิทธ์ิขนส่งมวลชนแบบพอเพียง นวตกรรมพัฒนาเมืองของท้องถิ่นไทย: ต้นแบบการประยุกต์ใช้ในพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมา
31 Downloads
21 ตุลาคม 2558