บุคลากร

 NBThumb ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิคม บุญญานุสิทธิ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
ประวัติและผลงาน :
02WL04 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิรุฬ ลีวงษ์ (ประธานหลักสูตรฯ 2 ปี ต่อเนื่อง)
ประวัติและผลงาน :
03CK03 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาตรี ควบพิมาย
ประวัติและผลงาน :(กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ที่ประเทศไต้หวัน)
AW อาจารย์ อดุลย์ วิสุทพิพัฒน์สกุล (หัวหน้าสาขาวิชาฯ)
ประวัติและผลงาน :
 img_1509-2 อาจารย์ อภินันท์ สีม่วงงาม
(ประธานหลักสูตรฯ 4 ปี เทคโนโลยีการผังเมือง)
ประวัติและผลงาน :
 98854 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิตยา พัดเกาะ
ประวัติและผลงาน :
43339400_10212398035161790_4862895966920900608_n  อาจารย์ ดร. รังสิมา กุลพัฒน์
ประวัติและผลงาน :
อาจารย์พิเศษ
VR  อาจารย์ ดร.วิทยา เรืองฤทธิ์ : หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองนครราชสีมา