This content is password protected. To view it please enter your password below:

IMG_2483

อาจารย์ ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ เข้าร่วมนำเสนองานศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่นและผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับ SIRDC และ สนข.

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 อาจารย์ ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ ได้เข้าร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน (SIRDC) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเมือง ณ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร...
final08

การรายงานความก้าวหน้า วิชาโครงการวางผังชุมชนเมือง ภาคสมทบ Final Evaluation

วันที่ 23 กรกฎาคม 2559 สาขาวิชาการจัดการผังเมือง ได้จัดการนำเสนอความก้าวหน้าในวิชาโครงการวางผังชุมชนเมือง ประเมินผลสัมฤทธิ์รอบสุดท้าย ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรฯ สมทบ ซึ่งวิชานี้นับเป็นการบูรณาการศาสตร์วิชาทั้งหมดตลอดหลักสูตรฯ เพื่อเป้าหมายการจัดการและวางผังเมือง โดยมีคณาจารย์เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพงาน...
ST201603

อาจารย์ ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ ได้รับเชิญเป็นคอลัมนิสต์ ในนิตยสารหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

อาจารย์ ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ ได้รับเชิญเป็นคอลัมนิสต์ ในนิตยสารหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ฉบับที่ 9  ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 หน้า 28-29 (Korat Business Magazine,...
upmc12-01

การรายงานความก้าวหน้า วิชาโครงการวางผังชุมชนเมือง ภาคสมทบ ครั้งที่ 2

วันที่ 9 กรกฎาคม 2559 สาขาวิชาการจัดการผังเมือง ได้จัดการนำเสนอความก้าวหน้าในวิชาโครงการวางผังชุมชนเมือง ครั้งที่ 2 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรฯ สมทบ ซึ่งวิชานี้นับเป็นการบูรณาการศาสตร์วิชาทั้งหมดตลอดหลักสูตรฯ เพื่อเป้าหมายการจัดการและวางผังเมือง...
NP

อาจารย์ใหม่ประจำสาขาการจัดการผังเมือง

สาขาวิชาการจัดการผังเมืองมีความยินดีและต้อนรับอาจารย์ใหม่ประจำสาขาฯ ได้แก่ อาจารย์ ดร.นิตยา พัดเกาะ ซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร์ โดยมีความเชี่ยวชาญทางด้านการวิจัยวัสดุทดแทนทางการก่อสร้าง และการวิจัยเพื่อการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและศิลปกรรม
2006_0714Yoke0020

การได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง

อาจารย์ ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ ได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาของศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC: Urban Design & Development Center) ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) ได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี 2555 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ...
IMG_2281

การรายงานความก้าวหน้า วิชาโครงการวางผังชุมชนเมือง

วันที่ 25 มิถุนายน 2559 สาขาวิชาการจัดการผังเมือง ได้จัดการนำเสนอความก้าวหน้าในวิชาโครงการวางผังชุมชนเมือง ครั้งที่ 1 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรฯ ต่อเนื่อง ซึ่งวิชานี้นับเป็นการบูรณาการศาสตร์วิชาทั้งหมดตลอดหลักสูตรฯ เพื่อเป้าหมายการจัดการและวางผังเมือง...
URPAS00

คณาจารย์สาขาฯ เข้าร่วมนำเสนอบทความวิชาการระดับชาติ URPAS2016

วันที่ 24 มิถุนายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิคม บุญญานุสิทธิ์ และ อาจารย์ ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ ได้เข้าร่วมนำเสนอบทความวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2559...
TQF01

การอบรมการเขียนรายงานผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร (มคอ.7)

วันที่ 21 มิถุนายน 2559 คณาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิคม บุญญานุสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิรุฬ ลีวงษ์ อาจารย์อภินันต์ สีม่วงงาม และอาจารย์...
201606 NMDPT01

การประชุมร่วมกับโยธาธิการและผังเมืองนครราชสีมาในทิศทางการพัฒนาหลักสูตรฯ

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 สาขาวิชาการจัดการผังเมือง นำโดยประธานหลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิคม บุญญานุสิทธิ์ และหัวหน้าสาขาฯ อาจารย์ อดุลย์ วิสุทพิพัฒน์สกุล ร่วมประชุมกับตัวแทนโยธาธิการและผังเมืองนครราชสีมา ดร.วิทยา...