หลักสูตรต่อเนื่อง (เสาร์-อาทิตย์)

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง)
วิชาเอกการจัดการผังเมือง

1.ชื่อหลักสูตร
1.1 ชื่อภาษาไทย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง)
วิชาเอกการจัดการผังเมือง

1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Technology Program in Urban Planning Management Continuing Program

2.ชื่อปริญญา
2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย
เทคโนโลยีบัณฑิต (การจัดการผังเมือง)
2.2 ชื่อย่อภาษาไทย ทล.บ. (การจัดการผังเมือง)
2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Technology Program in Urban Planning Management
2.4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.Tech. (Urban Planning Management)

3. หน่วยงานรับผิดชอบ สาขาวิชาการจัดการผังเมือง
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1)เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาการจัดการผังเมืองที่มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานด้านการผังเมืองและพัฒนาชุมชนให้กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
2)เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐในการถ่ายโอนภารกิจด้านการผังเมืองให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยตนเองทั่วประเทศแบบยั่งยืนและเป็นระบบ
3)เพื่อพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ภายในประเทศให้มีความก้าวหน้าทันต่อวิทยาการ
เทคโนโลยีสามารถแก้ปัญหาด้วยหลักการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อหาข้อยุติอย่างมีเหตุผล
4)เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม

Leave a Reply