หลักสูตรการจัดการผังเมือง 4 ปี (ปกติ)

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการผังเมือง

1. ชื่อหลักสูตร
1.1 ชื่อภาษาไทย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการผังเมือง

1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Technology
Program in Urban Planning Management

2. ชื่อปริญญา
2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย
เทคโนโลยีบัณฑิต (การจัดการผังเมือง)
2.2 ชื่อย่อภาษาไทย ทล.บ. (การจัดการผังเมือง)
2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Technology (Urban Planning Management)
2.4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.Tech. (Urban Planning Management)

3. หน่วยงานรับผิดชอบ
สาขาวิชาการจัดการผังเมือง
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4.1 เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาการจัดการผังเมืองที่มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานด้านการผังเมืองและพัฒนาชุมชนให้กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการผังเมืองให้กับชุมชนของท้องถิ่น
4.2 เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐในการถ่ายโอนภารกิจด้านการผังเมืองให้กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยตนเองทั่วประเทศแบบยั่งยืนและเป็นระบบ
4.3 เพื่อพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ภายในประเทศ ให้มีความก้าวหน้าทันต่อวิทยาการเทคโนโลยี สามารถแก้ปัญหาด้วยหลักการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อหาข้อยุติอย่างมีเหตุผล
4.4 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร ความสำนึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม

Leave a Reply