ข้อมูลสาขาวิชาฯ

tc1p1
การวางผังเมือง การส่งเสริมวัฒนธรรมและรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เป็นภาระกิจหนึ่งในหลากหลายภาระกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกระบุให้ต้องดำเนินการในพื้นที่ แต่ที่ผ่านมาองค์กรปกครองท้องถ่ินส่วนใหญ่ในประเทศไทยยังไม่สามารถที่จะดำเนินการจัดทำมาตรการทางด้านการผังเมืองเพื่อควบคุมการพัฒนาในพื้นที่ได้อย่างสมบูรณ์แม้ว่าจะได้รับการถ่ายโอนอำนาจมาจากหน่วยงานส่วนกลางแล้วก็ตาม ทั้งนี้เนื่องจากข้อจำกัดที่สำคัญของท้องถิ่นก็คือ การขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการทางด้านการผังเมือง แม้ว่ากรมโยธาธิการและผังเมืองจะได้มีการฝึกอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาวในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องให้กับท้องถิ่นไปแล้วในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เหตุผลหลักประการหนึ่งก็คือบุคลากรของท้องถิ่นนั้นต้องรับผิดชอบงานในเวลาราชการหลากหลายหน้าที่ จึงไม่มีเวลามากพอที่จะเข้ารับการอบรมในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับการผังเมืองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ หากมีการให้การศึกษากับบุคลากรท้องถิ่นนอกเวลาราชการและมีการให้ปริญญาบัตรเพื่อเพิ่มคุณวุฒิน่าจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้

ด้วยเหตุดังกล่าว ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองจึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา จัดทำหลักสูตรด้านการจัดการผังเมือง ที่มุ่งเน้นการเพิ่มความรู้และคุณวุฒิด้านการผังเมืองให้กับเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 จวบจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่าหนึ่งทศวรรษ สามารถผลิตบัณฑิตด้านการจัดการผังเมืองออกมารับใช้สังคมมากกว่า 250 คน ที่ได้รับความก้าวหน้าทางอาชีพและบางส่วนได้ศึกษาต่อจนจบการศึกษาในระดับมหาบัณฑิตในปัจจุบัน

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการให้ความรู้ด้านการจัดการสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยศึกษาเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร การสำรวจและจัดทำข้อมูลเพื่อการวางผังเมือง การจัดการประชุมสัมมนา การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ ฯลฯ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของท้องถิ่น เป็นกำลังสำคัญให้กับผู้บริหารท้องถิ่นในการพัฒนาพื้นที่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนต่อไป

Leave a Reply