Kook01
,

ขอเชิดชูเกียรตินิยมอันดับ 1 และโครงการวางผังเมืองยอดเยี่ยม

สาขาวิชาการจัดการผังเมือง ขอเชิดชู นางสาวสุภาพร ศรีภราพิทักษ์ รหัสนักศึกษา 571763013606-1 ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผังเมือง ด้วยคะแนนเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 3.97 และได้รับการยอมรับจากคณาจารย์และกรรมการภายนอกในการทำโครงการวางผังเมืองยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2558...