การวางผังชุมชนเมือง 2 (2560)

การบูรณาการการเรียนการสอนกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา

สาขาวิชาการจัดการผังเมือง ได้มี การบูรณาการการเรียนการสอนกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมาโดยนักศึกษาได้ร่วมปฏิบัติการจริงใน สำรวจ เก็บข้อมูล และการวางผังเมืองรวมชุมชนจำนวน 5 พื้นที่ ในเขตพื้นที่ศึกษาตำบลสูงเนิน ตำบลเทพาลัย ตำบลเสิงสาง ตำบลเมืองคง ตำบลบ้านเหลื่อม ตามกรอบปฏิบัติการของสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง...
23517907_2050842715146447_3883531185337394879_n

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ สาขาวิชาการจัดการผังเมือง ปีการศึกษา 2560

สาขาวิชาการจัดการผังเมืองขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ สาขาวิชาการจัดการผังเมือง ปีการศึกษา 2560
21766730_2029241143973271_8209610228480990485_n

สาขาวิชาการจัดการผังเมืองร่วมปั่นจักรยานในงาน CAR FREE DAY 2560

อาจารย์นิตยา พัดเกาะ นำนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการผังเมืองร่วมปั่นจักรยานในงาน CAR FREE DAY 2560 ร่วมกับ เทศบาลนครนครราชสีมา ในวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2560
21034559_1438648446250834_5458930850719123138_n

โครงการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพผังเมืองและสถาปัตยกรรม นานาชาติ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านผังเมืองและสถาปัตยกรรมนานาชาติ ร่วมกับประเทศไต้หวัน ลาว และเวียดนาม ครั้งที่ 8 จัดขึ้นที่เทศบาลเมืองปากช่อง  ในหัวข้อ  “ข้อเสนอแนะการฟื้นฟูพื้นที่ชุนตลาดเก่าปากช่อง”
18342238_1959691440928242_3263838455447804359_n

สาขาการจัดการผังเมืองจัดการอบรมด้าน GIS ให้นักศึกษา ก่อนจบการศึกษา เพื่อนำความรู้ไปปฏิบัติงานจริง

สาขาการจัดการผังเมืองจัดการอบรมด้าน GIS ให้นักศึกษา ก่อนจบการศึกษา เพื่อนำความรู้ไปปฏิบัติงานจริง โดยมุ่งเน้นการจัดทำแผนที่ภาษีด้วยระบบ GIS ในวันที่ 8-12 พ.ค. 2560
19221838_1980559805508072_7231750070224682546_o

สาขาวิชาการจัดการผังเมือง จัด อบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานการใช้ GIS เพื่อจัดทำแผนที่ฐานเพื่อใช้ในการวางผัง

สาขาการจัดการผังเมืองและสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา จัดการอบรมโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานการใช้ GIS เพื่อจัดทำแผนที่ฐานเพื่อใช้ในการวางผังเมืองของท้องถิ่น” การอบรมระหว่างวันที่ 19-23 มิถุนายน 2560
%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-3-1024x351-1

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 : ระบบรับตรง (รอบที่ 3)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 : ระบบรับตรง (รอบที่ 3) – รับสมัคร 5 –...
Kook01
,

ขอเชิดชูเกียรตินิยมอันดับ 1 และโครงการวางผังเมืองยอดเยี่ยม

สาขาวิชาการจัดการผังเมือง ขอเชิดชู นางสาวสุภาพร ศรีภราพิทักษ์ รหัสนักศึกษา 571763013606-1 ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผังเมือง ด้วยคะแนนเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 3.97 และได้รับการยอมรับจากคณาจารย์และกรรมการภายนอกในการทำโครงการวางผังเมืองยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2558...
cover59-1

คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการผังเมือง ร่วมเป็นผู้พิจารณาบทความวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิคม บุญญานุสิทธิ์ และ ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ ได้รับเชิญเป็นกองบรรณาธิการและผู้พิจารณาบทความวิชาการภายนอกให้กับวารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 ประจำปี 2559...