NBThumb

การเข้าร่วมบริการวิชาการและบทบาทสำคัญในระดับเมืองและจังหวัด

วันที่ 16 มิถุนายน 2559 ช่วงเวลา 9:00-12:00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิคม บุญญานุสิทธิ์ ได้ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นการวางผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา ณ โรงแรมวีวัน ตำบลในเมือง...
20160596-NMrenovate01

การปรับปรุงศาลหลักเมืองนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิคม บุญญานุสิทธิ์ ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นกรรมการและคณะทำงานโดยคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลหลักเมืองโคราชในสถานที่จริง เพื่อนำเสนอต่อท่านผู้ว่าฯให้สั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
201605-LR01
,

การฝึกอบรมและปฏิบัติการการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาเมือง

เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา สาขาวิชาการจัดการผังเมืองได้ดำเนินจัดการฝึกอบรมและปฏิบัติการการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาเมืองให้แก่กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าฝึกงาน โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณคมกริช วรจินดา ตำแหน่ง และคุณชุมพล ขุนสวัสดิ์โยธา สังกัดสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมาได้เข้ามาช่วยอบรมในครั้งนี้
ST20160624

การเข้าร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวารสารวิชา

อาจารย์ ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเข้าร่วมพิจารณาบทความวิชาการ สำหรับงานประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2559 ในหัวข้อ Partnership for New Urbanism ณ Centara...
ST201603

รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายทางวิชาการระดับปริญญาเอก

วันที่ 14 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ ได้รับเชิญจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายทางวิชาการให้กับนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ ในเรื่อง...
201605 NB-NM01

อาจารย์เข้าร่วมประชุมการวางแผนผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิคม บุญญานุสิทธิ์ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการวางแผนผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา โดยมีวิทยากรพิเศษ คือ รองผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี ทายตะคุ...
Sarit-T

การร่วมเป็นกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ระดับมหาบัณฑิต

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ ได้รับเชิญเป็นกรรมการเข้าสอบผลงานศึกษาอิสระ ของนายเสกศึก สำราญสุข นักศึกษาหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
201603-ST01

การบริการวิชาการระหว่างสถาบัน

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ ได้รับเชิญเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดำเนินการประเมินผลวิทยานิพนธ์หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต ของนางสาวพันธิวา ศรีศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ประกอบไปด้วย...