img_2737

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านกฏหมาย และการปฏิบัติวิชาชีพทางผังเมือง ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านกฏหมาย และการปฏิบัติวิชาชีพทางผังเมือง ประจำปีการศึกษา 2561  โดย วิทยากร ดร.วิทยา เรืองฤทธิ์  นักวิชาการผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา
36648302_1501649873272829_2532674272363544576_n

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวคิดและวิธีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวคิดและวิธีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง ณ ห้องประชุมใหญ่ ตึก 22 สถาปัตยกรรม ในวันพุธที่ 4  กรกฎาคม 2561  โดยวิทยากรคือคุณชัชวาล  วัฒนบรรจง หัวหน้าส่วนควบคุมอาคาร สำนักการช่าง เทศบาลนครนครราชสีมา
img_1586

สาขาวิชาการจัดการผังเมืองหารือเรื่องการบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 สาขาวิชาการจัดการผังเมืองหารือ เรื่องการบูรณาการการเรียนการสอนในหลักสูตร และการเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการผังเมือง มทร.อีสาน ร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดนครราชสีมา
TCAS

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 : ระบบรับตรง (รอบที่ 3)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 : ระบบรับตรง (รอบที่ 3) – รับสมัคร 5 –...
ฝึกงาน

การนิเทศนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการปีการศึกษา 2560

อาจารย์ในสาขาวิชาการจัดการผังเมือง ออกนิเทศนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการซึ่งอยู่ในพื้นที่ต่างๆ
messageimage_1528261973755

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานประเมินเตนเอง SAR

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานประเมินเตนเอง SAR ระดับหลักสูตร ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร วันที่ 22-25 พฤษภาคม 2561
messageimage_1528261418134

อาจารย์ในสาขาวิชาการจัดการผังเมืองเข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการ

อาจารย์ในสาขาวิชาการจัดการผังเมืองเข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันที่ 27-28 เดือนมีนาคม 2561 และได้นำเสนอบทความเป็นภาคโปสเตอร์
20842188_1583485591672009_5800467688882291847_n

โครงการหมู่บ้านราชมงคล ปีที่ 2

การบูรณาการการเรียนการสอนกับงานบริการวิชาการโดยคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรมได้จัดทำโครงการบริการวิชาการหมู่บ้านราชมงคล หมู่บ้านโพนสูง ตำบลหมื่นไวย ซึ่งทางสาขาฯ เข้าไปจัดทำกระบวนการในการศึกษา ข้อมูล ศักยภาพทางพื้นที่