54522790_706883223060434_5180714896760766464_n

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ชาตรี ควบพิมาย

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ชาตรี ควบพิมาย ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาผังเมือง ซึ่งเป็นการยืนยันถึงคุณภาพของบุคคลากรหลักสูตรเทคโนโลยีการผังเมือง สาขาวิชาการจัดการผังเมือง มทร.อีสาน ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง