โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านกฏหมาย และการปฏิบัติวิชาชีพทางผังเมือง ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านกฏหมาย และการปฏิบัติวิชาชีพทางผังเมือง ประจำปีการศึกษา 2561  โดย วิทยากร ดร.วิทยา เรืองฤทธิ์  นักวิชาการผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา

img_2737 img_2739 img_2741