สัปดาห์เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการผังเมือง

สัปดาห์เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการผังเมือง ปีการศึกษา 2561

ขอบคุณรูปสวยๆจาก อ.จิรศักดิ์ มากกลาง