สาขาวิชาการจัดการผังเมืองหารือเรื่องการบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 สาขาวิชาการจัดการผังเมืองหารือ เรื่องการบูรณาการการเรียนการสอนในหลักสูตร และการเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการผังเมือง มทร.อีสาน ร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดนครราชสีมา

img_1586 img_1588 img_1589 img_1593 img_1595 img_1600 img_1603