สาขาการจัดการผังเมืองจัดการอบรมด้าน GIS ให้นักศึกษา ก่อนจบการศึกษา เพื่อนำความรู้ไปปฏิบัติงานจริง

18342238_1959691440928242_3263838455447804359_n

สาขาการจัดการผังเมืองจัดการอบรมด้าน GIS ให้นักศึกษา ก่อนจบการศึกษา เพื่อนำความรู้ไปปฏิบัติงานจริง โดยมุ่งเน้นการจัดทำแผนที่ภาษีด้วยระบบ GIS

ในวันที่ 8-12 พ.ค. 2560