อาจารย์ในสาขาวิชาการจัดการผังเมืองเข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการ

อาจารย์ในสาขาวิชาการจัดการผังเมืองเข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันที่ 27-28 เดือนมีนาคม 2561 และได้นำเสนอบทความเป็นภาคโปสเตอร์

messageimage_1528261418134

messageimage_1528261550301

messageimage_1528261448638