อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานประเมินเตนเอง SAR

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานประเมินเตนเอง SAR ระดับหลักสูตร ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร วันที่ 22-25 พฤษภาคม 2561

messageimage_152826197375533101838_2143282595902458_2804014354616287232_n messageimage_1528262006895