สาขาวิชาการจัดการผังเมือง จัด อบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานการใช้ GIS เพื่อจัดทำแผนที่ฐานเพื่อใช้ในการวางผัง

19221838_1980559805508072_7231750070224682546_o

สาขาการจัดการผังเมืองและสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา
จัดการอบรมโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานการใช้ GIS
เพื่อจัดทำแผนที่ฐานเพื่อใช้ในการวางผังเมืองของท้องถิ่น”
การอบรมระหว่างวันที่ 19-23 มิถุนายน 2560