การบูรณาการการเรียนการสอนกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา

สาขาวิชาการจัดการผังเมือง ได้มี การบูรณาการการเรียนการสอนกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมาโดยนักศึกษาได้ร่วมปฏิบัติการจริงใน สำรวจ เก็บข้อมูล และการวางผังเมืองรวมชุมชนจำนวน 5 พื้นที่ ในเขตพื้นที่ศึกษาตำบลสูงเนิน ตำบลเทพาลัย ตำบลเสิงสาง ตำบลเมืองคง ตำบลบ้านเหลื่อม ตามกรอบปฏิบัติการของสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2560