การนิเทศนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการปีการศึกษา 2560

อาจารย์ในสาขาวิชาการจัดการผังเมือง ออกนิเทศนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการซึ่งอยู่ในพื้นที่ต่างๆ