ขอเชิดชูเกียรตินิยมอันดับ 1 และโครงการวางผังเมืองยอดเยี่ยม

Kook01

สาขาวิชาการจัดการผังเมือง ขอเชิดชู นางสาวสุภาพร ศรีภราพิทักษ์ รหัสนักศึกษา 571763013606-1 ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผังเมือง ด้วยคะแนนเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 3.97 และได้รับการยอมรับจากคณาจารย์และกรรมการภายนอกในการทำโครงการวางผังเมืองยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่นักศึกษาและสาขาวิชาฯ ตลอดจนการเป็นตัวอย่างที่ดีในการเรียนและการทำงานให้กับรุ่นน้องในกาลต่อไป

คลิกเพื่อดาวโหลดศึกษาเอกสารโครงการวางผังเมืองยอดเยี่ยม