คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการผังเมือง ร่วมเป็นผู้พิจารณาบทความวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิคม บุญญานุสิทธิ์ และ ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ ได้รับเชิญเป็นกองบรรณาธิการและผู้พิจารณาบทความวิชาการภายนอกให้กับวารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 ประจำปี 2559

NBThumb ST201603
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิคม บุญญานุสิทธิ์ ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ

เอกสารอ้างอิง

คลิกเพื่ออ่านวารสาร

cover59-1