Kook01
,

ขอเชิดชูเกียรตินิยมอันดับ 1 และโครงการวางผังเมืองยอดเยี่ยม

สาขาวิชาการจัดการผังเมือง ขอเชิดชู นางสาวสุภาพร ศรีภราพิทักษ์ รหัสนักศึกษา 571763013606-1 ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผังเมือง ด้วยคะแนนเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 3.97 และได้รับการยอมรับจากคณาจารย์และกรรมการภายนอกในการทำโครงการวางผังเมืองยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2558...
cover59-1

คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการผังเมือง ร่วมเป็นผู้พิจารณาบทความวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิคม บุญญานุสิทธิ์ และ ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ ได้รับเชิญเป็นกองบรรณาธิการและผู้พิจารณาบทความวิชาการภายนอกให้กับวารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 ประจำปี 2559...