อาจารย์ ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ เข้าร่วมนำเสนองานศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่นและผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับ SIRDC และ สนข.

ST201603

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 อาจารย์ ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ ได้เข้าร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน (SIRDC) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเมือง ณ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาโครงการฯ อาทิ  นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการ สนข. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น คณะตัวแทนหอการค้าจังหวัด ผศ.ดร.พลกฤษณ คลังบุญครอง รองผู้อำนวยการ SIRDC และคณะวิจัย นำเสนอความก้าวหน้าของโครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่นและผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ประเด็นสำคัญของการประชุม คือ กระบวนการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างและความคุ้มทุน ตลอดจนรูปแบบการดำเนินโครงการฯ ระหว่าง BRT (Bus Rapid Transit) กับ LRT (Light Rail Transit) มติที่ประชุมได้สรุปว่า ควรเป็นระบบ LRT และให้เอกชนดำเนินการเป็นหลักร่วมกับภาครัฐ ซึ่งทั้งนี้จะนำผลไปสู่การนำเสนอรัฐบาลอนุมัติหลักการต่อไป

นอกจากนี้ อาจารย์ ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ ได้นำเสนอแนวคิดและหลักการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีระบบขนส่งมวลชนของเมืองขอนแก่น (TOD: Transit Oriented Development) โดยจะมีสถานีนำร่องในการแผนและผัง จำนวนทั้งสิ้น 3 สถานี ได้แก่ สถานี Center Point (รวมสามสถานี ได้แก่ สถานีรถไฟขอนแก่น และสถานีประตูเมือง) สถานีโลตัส เอ็กตาร์ และสถานี บขส. ซึ่งเป็นการจำแนกตามบทบาทของสถานี

IMG_2497 IMG_2484 IMG_2483