การรายงานความก้าวหน้า วิชาโครงการวางผังชุมชนเมือง ภาคสมทบ Final Evaluation

วันที่ 23 กรกฎาคม 2559 สาขาวิชาการจัดการผังเมือง ได้จัดการนำเสนอความก้าวหน้าในวิชาโครงการวางผังชุมชนเมือง ประเมินผลสัมฤทธิ์รอบสุดท้าย ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรฯ สมทบ ซึ่งวิชานี้นับเป็นการบูรณาการศาสตร์วิชาทั้งหมดตลอดหลักสูตรฯ เพื่อเป้าหมายการจัดการและวางผังเมือง โดยมีคณาจารย์เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพงาน พร้อมเสนอแนะทางแนวการพัฒนาโครงการฯ จำนวน 7 ท่าน ซึ่งเป็นคณาจารย์ประจำหลักสูตรฯ 5 ท่าน ได้แก่ อาจารย์อดุลย์ วิสุทพิพัฒน์สกุล อาจารย์ชาตรี ควบพิมาย อาจารย์ อภินันท์ สีม่วงงาม อาจารย์ ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ และ อาจารย์ ดร.นิตยา พัดเกาะ และผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาชีพจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ คุณคมกริช วรจินดา ตำแหน่งนักผังเมืองชำนาญการ และคุณชุมพล ขุนสวัสดิ์โยธา ตำแหน่งพนักงานวางผังเมือง

บรรยากาศนำเสนอโครงงานวางผังเมือง ประเมินผลสัมฤทธิ์รอบสุดท้าย

final01 final02 final03 final04 final05 final06 final07 final08

ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา

คุณคมกริช วรจินดา ตำแหน่งนักผังเมืองชำนาญการ

KW01

คุณชุมพล ขุนสวัสดิ์โยธา ตำแหน่งพนักงานวางผังเมือง

ChK