อาจารย์ ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ ได้รับเชิญเป็นคอลัมนิสต์ ในนิตยสารหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

ST201603

อาจารย์ ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ ได้รับเชิญเป็นคอลัมนิสต์ ในนิตยสารหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ฉบับที่ 9  ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 หน้า 28-29 (Korat Business Magazine, Issue 9, July 2016, p.28-29) ในหัวข้อ “แนวคิดการพัฒนาเมืองกับระบบขนส่งมวลชนโคราช”

คลิกเพื่ออ่านเนื้อหาบทความ