การรายงานความก้าวหน้า วิชาโครงการวางผังชุมชนเมือง ภาคสมทบ ครั้งที่ 2

วันที่ 9 กรกฎาคม 2559 สาขาวิชาการจัดการผังเมือง ได้จัดการนำเสนอความก้าวหน้าในวิชาโครงการวางผังชุมชนเมือง ครั้งที่ 2 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรฯ สมทบ ซึ่งวิชานี้นับเป็นการบูรณาการศาสตร์วิชาทั้งหมดตลอดหลักสูตรฯ เพื่อเป้าหมายการจัดการและวางผังเมือง โดยมีคณาจารย์เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพงาน พร้อมเสนอแนะทางแนวการพัฒนาโครงการฯ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ อาจารย์อดุลย์ วิสุทพิพัฒน์สกุล อาจารย์ชาตรี ควบพิมาย อาจารย์ ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ และ อาจารย์ ดร.นิตยา พัดเกาะ

upmc12-01

upmc12-05 upmc12-04 upmc12-03 upmc12-06 upmc12-02