อาจารย์ใหม่ประจำสาขาการจัดการผังเมือง

NP

สาขาวิชาการจัดการผังเมืองมีความยินดีและต้อนรับอาจารย์ใหม่ประจำสาขาฯ ได้แก่ อาจารย์ ดร.นิตยา พัดเกาะ ซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร์ โดยมีความเชี่ยวชาญทางด้านการวิจัยวัสดุทดแทนทางการก่อสร้าง และการวิจัยเพื่อการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและศิลปกรรม