IMG_2483

อาจารย์ ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ เข้าร่วมนำเสนองานศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่นและผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับ SIRDC และ สนข.

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 อาจารย์ ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ ได้เข้าร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน (SIRDC) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเมือง ณ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร...
final08

การรายงานความก้าวหน้า วิชาโครงการวางผังชุมชนเมือง ภาคสมทบ Final Evaluation

วันที่ 23 กรกฎาคม 2559 สาขาวิชาการจัดการผังเมือง ได้จัดการนำเสนอความก้าวหน้าในวิชาโครงการวางผังชุมชนเมือง ประเมินผลสัมฤทธิ์รอบสุดท้าย ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรฯ สมทบ ซึ่งวิชานี้นับเป็นการบูรณาการศาสตร์วิชาทั้งหมดตลอดหลักสูตรฯ เพื่อเป้าหมายการจัดการและวางผังเมือง โดยมีคณาจารย์เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพงาน...
ST201603

อาจารย์ ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ ได้รับเชิญเป็นคอลัมนิสต์ ในนิตยสารหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

อาจารย์ ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ ได้รับเชิญเป็นคอลัมนิสต์ ในนิตยสารหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ฉบับที่ 9  ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 หน้า 28-29 (Korat Business Magazine,...
upmc12-01

การรายงานความก้าวหน้า วิชาโครงการวางผังชุมชนเมือง ภาคสมทบ ครั้งที่ 2

วันที่ 9 กรกฎาคม 2559 สาขาวิชาการจัดการผังเมือง ได้จัดการนำเสนอความก้าวหน้าในวิชาโครงการวางผังชุมชนเมือง ครั้งที่ 2 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรฯ สมทบ ซึ่งวิชานี้นับเป็นการบูรณาการศาสตร์วิชาทั้งหมดตลอดหลักสูตรฯ เพื่อเป้าหมายการจัดการและวางผังเมือง...
NP

อาจารย์ใหม่ประจำสาขาการจัดการผังเมือง

สาขาวิชาการจัดการผังเมืองมีความยินดีและต้อนรับอาจารย์ใหม่ประจำสาขาฯ ได้แก่ อาจารย์ ดร.นิตยา พัดเกาะ ซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร์ โดยมีความเชี่ยวชาญทางด้านการวิจัยวัสดุทดแทนทางการก่อสร้าง และการวิจัยเพื่อการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและศิลปกรรม