คณาจารย์สาขาฯ เข้าร่วมนำเสนอบทความวิชาการระดับชาติ URPAS2016

วันที่ 24 มิถุนายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิคม บุญญานุสิทธิ์ และ อาจารย์ ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ ได้เข้าร่วมนำเสนอบทความวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2559 ในหัวข้อ Partnership for New Urbanism ณ Centara Hotel & Conventian Center จังหวัดขอนแก่น จัดโดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ซึ่งงานประชุมวิชาการนี้เป็นครั้งที่ 5 เกิดจากการ่วมมือเครือข่ายวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ อาทิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สมาคมนักผังเมือง และสมาคมสถาปนิกผังเมือง

ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิคม บุญญานุสิทธิ์ ได้เขียนบทความร่วมกับ อาจารย์ ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ นำเสนอในเรื่อง รูปแบบการส่งผ่านผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการฟื้นฟูชีวิตให้กับเมือง กรณีศึกษาย่านถนนจอมพล เมืองนครราชสีมา

ส่วน อาจารย์ ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ ได้เขียนบทความร่วมกับ นายปานปั้น รองหานาม นักศึกษาหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองดุษฎี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำเสนอในเรื่อง กระบวนการพัฒนาศักยภาพให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นอกจากนี้ บทความทั้งสองฉบับได้รับพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ ชื่อ วารสารวิชาการ การวางแผนภาคและเมือง ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-ธันวาคม 2559) (Journal of Urban and Regional Planning Vol.1 No.1 January-December 2016)
URPAS00

URPAS01

URPAS02

URPAS03

URPAS04

URPAS05