การรายงานความก้าวหน้า วิชาโครงการวางผังชุมชนเมือง

วันที่ 25 มิถุนายน 2559 สาขาวิชาการจัดการผังเมือง ได้จัดการนำเสนอความก้าวหน้าในวิชาโครงการวางผังชุมชนเมือง ครั้งที่ 1 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรฯ ต่อเนื่อง ซึ่งวิชานี้นับเป็นการบูรณาการศาสตร์วิชาทั้งหมดตลอดหลักสูตรฯ เพื่อเป้าหมายการจัดการและวางผังเมือง โดยมีคณาจารย์เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพงาน พร้อมเสนอแนะทางแนวการพัฒนาโครงการฯ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ อาจารย์อดุลย์ วิสุทพิพัฒน์สกุล อาจารย์ชาตรี ควบพิมาย อาจารย์อภินันท์ สีม่วงงาม และ อาจารย์ ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ

Progress1

Progress1-1

การนำเสนอผลงานระดับคุณภาพ โดยนางสาวสุภาพร ศรีภราพิทักษ์  โครงการวางผังเมืองรวมเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด จังหวัดนครราชสีมา