การอบรมการเขียนรายงานผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร (มคอ.7)

วันที่ 21 มิถุนายน 2559 คณาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิคม บุญญานุสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิรุฬ ลีวงษ์ อาจารย์อภินันต์ สีม่วงงาม และอาจารย์ ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ ได้เข้าร่วมอบรมการเขียนรายงานผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร (มคอ.7) ณ ห้องประชุม 36-602 ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ เป็นประธานเปิดการอบรม และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรินทร์ อ่อนน้อม เป็นวิทยากรในการอบรมฯ เพื่อยกระดับความสามารถและทักษะการเขียนรายงานฯ เพื่อเป็นมาตรฐานสากลระดับประเทศต่อไป

TQF02

TQF01