การประชุมร่วมกับโยธาธิการและผังเมืองนครราชสีมาในทิศทางการพัฒนาหลักสูตรฯ

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 สาขาวิชาการจัดการผังเมือง นำโดยประธานหลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิคม บุญญานุสิทธิ์ และหัวหน้าสาขาฯ อาจารย์ อดุลย์ วิสุทพิพัฒน์สกุล ร่วมประชุมกับตัวแทนโยธาธิการและผังเมืองนครราชสีมา ดร.วิทยา เรืองฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง และ คุณคมกริช วรจินดา นักผังเมืองชำนาญการ เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาหลักสูตรการจัดการผังเมืองให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการการพัฒนาประเทศทางด้านผังเมือง201606 NMDPT01