การเข้าร่วมบริการวิชาการและบทบาทสำคัญในระดับเมืองและจังหวัด

NBThumb

วันที่ 16 มิถุนายน 2559 ช่วงเวลา 9:00-12:00 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิคม บุญญานุสิทธิ์ ได้ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นการวางผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา ณ โรงแรมวีวัน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำไปสู่การสรุปสาระเชิงพื้นที่ ปรับปรุงรายละเอียดของผัง และประกาศใช้ตามกฎกระทรวงฯ ต่อไป

201605 NB-NMP01

นอกจากนี้ในช่วงบ่าย เวลา 13:00-16:00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิคม บุญญานุสิทธิ์ ได้เข้าร่วมวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ศาลหลักเมืองจังหวัดนครราชสีมา ท่ามกลางกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนำไปสู่แนวทางพัฒนาฯ ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

201605 NB-NMP02