การฝึกอบรมและปฏิบัติการการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาเมือง

เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา สาขาวิชาการจัดการผังเมืองได้ดำเนินจัดการฝึกอบรมและปฏิบัติการการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาเมืองให้แก่กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าฝึกงาน โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณคมกริช วรจินดา ตำแหน่ง และคุณชุมพล ขุนสวัสดิ์โยธา สังกัดสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมาได้เข้ามาช่วยอบรมในครั้งนี้

201605-LR05 201605-LR04 201605-LR03 201605-LR02 201605-LR01