การเข้าร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวารสารวิชา

ST20160624

อาจารย์ ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเข้าร่วมพิจารณาบทความวิชาการ สำหรับงานประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2559 ในหัวข้อ Partnership for New Urbanism ณ Centara Hotel & Conventian Center จังหวัดขอนแก่น จัดโดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นอกจากนี้ บทความทั้งสองฉบับได้รับพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ ชื่อ วารสารวิชาการ การวางแผนภาคและเมือง ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-ธันวาคม 2559) (Journal of Urban and Regional Planning Vol.1 No.1 January-December 2016)