2006_0714Yoke0020

การได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง

อาจารย์ ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ ได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาของศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC: Urban Design & Development Center) ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) ได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี 2555 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ...
IMG_2281

การรายงานความก้าวหน้า วิชาโครงการวางผังชุมชนเมือง

วันที่ 25 มิถุนายน 2559 สาขาวิชาการจัดการผังเมือง ได้จัดการนำเสนอความก้าวหน้าในวิชาโครงการวางผังชุมชนเมือง ครั้งที่ 1 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรฯ ต่อเนื่อง ซึ่งวิชานี้นับเป็นการบูรณาการศาสตร์วิชาทั้งหมดตลอดหลักสูตรฯ เพื่อเป้าหมายการจัดการและวางผังเมือง...
URPAS00

คณาจารย์สาขาฯ เข้าร่วมนำเสนอบทความวิชาการระดับชาติ URPAS2016

วันที่ 24 มิถุนายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิคม บุญญานุสิทธิ์ และ อาจารย์ ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ ได้เข้าร่วมนำเสนอบทความวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2559...
TQF01

การอบรมการเขียนรายงานผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร (มคอ.7)

วันที่ 21 มิถุนายน 2559 คณาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิคม บุญญานุสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิรุฬ ลีวงษ์ อาจารย์อภินันต์ สีม่วงงาม และอาจารย์...
201606 NMDPT01

การประชุมร่วมกับโยธาธิการและผังเมืองนครราชสีมาในทิศทางการพัฒนาหลักสูตรฯ

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 สาขาวิชาการจัดการผังเมือง นำโดยประธานหลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิคม บุญญานุสิทธิ์ และหัวหน้าสาขาฯ อาจารย์ อดุลย์ วิสุทพิพัฒน์สกุล ร่วมประชุมกับตัวแทนโยธาธิการและผังเมืองนครราชสีมา ดร.วิทยา...
201606NB_NMC01

ความคืบหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลหลักเมืองนครราชสีมา

วันที่ 17 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิคม บุญญานุสิทธิ์ ได้เสนอแนะแนวคิดและร่วมสรุปประเด็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลหลักเมืองนครราชสีมา กับคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ ทั้งนี้บางส่วนได้มีการทำเรียบร้อยไปแล้ว และบางส่วนต้องรอกระบวนการทางกฎหมายกับความเห็นชอบของผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป  
NBThumb

การเข้าร่วมบริการวิชาการและบทบาทสำคัญในระดับเมืองและจังหวัด

วันที่ 16 มิถุนายน 2559 ช่วงเวลา 9:00-12:00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิคม บุญญานุสิทธิ์ ได้ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นการวางผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา ณ โรงแรมวีวัน ตำบลในเมือง...
20160596-NMrenovate01

การปรับปรุงศาลหลักเมืองนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิคม บุญญานุสิทธิ์ ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นกรรมการและคณะทำงานโดยคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลหลักเมืองโคราชในสถานที่จริง เพื่อนำเสนอต่อท่านผู้ว่าฯให้สั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
201605-LR01
,

การฝึกอบรมและปฏิบัติการการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาเมือง

เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา สาขาวิชาการจัดการผังเมืองได้ดำเนินจัดการฝึกอบรมและปฏิบัติการการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาเมืองให้แก่กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าฝึกงาน โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณคมกริช วรจินดา ตำแหน่ง และคุณชุมพล ขุนสวัสดิ์โยธา สังกัดสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมาได้เข้ามาช่วยอบรมในครั้งนี้
ST20160624

การเข้าร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวารสารวิชา

อาจารย์ ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเข้าร่วมพิจารณาบทความวิชาการ สำหรับงานประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2559 ในหัวข้อ Partnership for New Urbanism ณ Centara...