รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายทางวิชาการระดับปริญญาเอก

ST201603

วันที่ 14 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ ได้รับเชิญจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายทางวิชาการให้กับนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ ในเรื่อง การวิจัยเชิงคุณภาพ: แนวทางการใช้เทคนิคสนทนากลุ่มเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ ณ ห้องประชุม 2 คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 22 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา