อาจารย์เข้าร่วมประชุมการวางแผนผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิคม บุญญานุสิทธิ์ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการวางแผนผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา โดยมีวิทยากรพิเศษ คือ รองผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี ทายตะคุ เป็นผู้บรรยาย ร่วมกับการดำเนินงานของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมี ดร.วิทยา เรืองฤทธิ์ นักผังเมืองเชี่ยวชาญพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ

201605 NB-NM01 201605 NB-NM02