การร่วมเป็นกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ระดับมหาบัณฑิต

Sarit-T

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ ได้รับเชิญเป็นกรรมการเข้าสอบผลงานศึกษาอิสระ ของนายเสกศึก สำราญสุข นักศึกษาหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะกรรมการประกอบไปด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนสิชา เพชรานนท์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรณรงค์ ชาญนุวงศ์