ST201603

รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายทางวิชาการระดับปริญญาเอก

วันที่ 14 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ ได้รับเชิญจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายทางวิชาการให้กับนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ ในเรื่อง...
201605 NB-NM01

อาจารย์เข้าร่วมประชุมการวางแผนผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิคม บุญญานุสิทธิ์ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการวางแผนผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา โดยมีวิทยากรพิเศษ คือ รองผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี ทายตะคุ...
Sarit-T

การร่วมเป็นกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ระดับมหาบัณฑิต

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ ได้รับเชิญเป็นกรรมการเข้าสอบผลงานศึกษาอิสระ ของนายเสกศึก สำราญสุข นักศึกษาหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...