การบริการวิชาการระหว่างสถาบัน

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ ได้รับเชิญเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดำเนินการประเมินผลวิทยานิพนธ์หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต ของนางสาวพันธิวา ศรีศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ประกอบไปด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนสิชา เพชรานนท์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรณรงค์ ชาญนุวงศ์

201603-ST01