บริการวิชาการ

 

r

นอกจากการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นให้ผู้เข้ารับการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มองเห็นคุณค่าของคนอื่นและรู้จักใช้ความสามารถของตนเพื่อสร้างสิ่งที่ดีให้กับสังคมและคนที่ด้อยโอกาสกว่า การบริการวิชาการโดยคณาจารย์ของสาขาวิชาก็เป็นอีกหนทางหนึ่งที่เปิดโอกาสให้อาจารย์ในสาขาวิชาได้ใช้วิชาความรู้ที่ร่ำเรียนมาเสนอแนะ บอกกล่าวแก่สังคม เพื่อหวังสร้างความตกผลึกทางปัญญาเกิดเป็นประสบการณ์และความรู้จากการปฏิบัติจริงนำมาใช้เพื่อสอนนักศึกษาในชั้นเรียนต่อไป

 

 

ข้อเสนอในการปรับร่างผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา (กรณีการปรับลดระยะร่นของพื้นที่ว่างริมลำตะคอง)
คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด

การนำเสนอโครงการแก้ปัญหาจราจรติดขัดในพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมาด้วยแนวคิด “ทางจักรยานลอยฟ้า” นำเสนอต่อคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนของจังหวัดนครราชสีมา
คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด

การนำเสนอแนวคิดการแก้ปัญหาจราจรเมือง โครงการ”จักรยานลอยฟ้า” ในงานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี
คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด

การนำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส่วนอาคารสถานที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ศึกษาดูงานด้านสถาปัตยกรรมและผังเมืองที่ประเทศไต้หวัน
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติหลานหยาง
คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด
ลานวัฒนธรรมและพื้นที่สร้างสรรค์หัวชาน เมืองไทเป
คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด

การลงนามความร่วมมือภาคีเครือข่ายจัดการผังเมืองนครราชสีมา ที่ประกอบไปด้วย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สถาบันพัฒนาเมืองนครราชสีมา กรรมาธิการสถาปนิกอีสาน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยสาขาอีสานล่าง
คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด
คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดการปฎิบัติการ

การนำผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการด้านการผังเมืองของท้องถิ่น ดูงานด้านการจัดการผังเมืองที่ประเทศไต้หวัน
คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด

การเป็นที่ปรึกษาในการปรับปรุงผังเมืองรวมของชุมชนบัวใหญ่ ที่นำเสนอแนวคิดในการส่งเสริมให้ท้องถิ่นได้จัดการตนเองด้านการผังเมืองโดยมีหน่วยงานและสถาบันการศึกษาเป็นผู้สนับสนุนความรู้และวิธีการ ทั้งนี้เพื่อช่วยประหยัดงบประมาณของแผ่นดิน
คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด

การนำเสนอแนวความคิดปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวมอหินขาว จ.ชัยภุมิ
คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด

แผนเม่บท การปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบคูเมืองด้านอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เสนอต่อสำนักงานจังหสัดนครราชสีมา
คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด

งานนำเสนอแนวคิดการบูรณาการผังอำเภอ พื้นที่อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด

Leave a Reply