กิจกรรมนักศึกษา

 

s

นอกจากความพยายามในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพ สร้างบทเรียน องค์ความรู้ให้ักับนักศึกษาที่ตั้งใจเข้ามาศึกษาในสาขาวิชานี้แล้ว กิจกรรมนักศึกษานอกห้องเรียนก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน กิจกรรมต่างๆเหล่านี้จะเป็นส่วนช่วยให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ ความคิด ประสบการณ์ เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นพลังสำคัญในการสร้างสรรค์สังคมดีเพื่อทุกคนต่อไปในอนาคต

Leave a Reply