การศึกษาดูงาน

ด้วยสาขาวิชาการจัดการผังเมือง เป็นสาชาที่เน้นการเรียนการสอนเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านกายภาพเมือง จึงต้องมีการศึกษาดูงานในหลากหลายสถานที่ ทั้งนี้เพื่อนำมาใช้ในการสร้างกรอบการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้รู้เท่าทันกระบวนการพัฒนากับปัญหาที่เกิดจากผลการพัฒนาของเมืองg

Leave a Reply