การประชุมวิชาการ การอบรม

x

การประชุมวิชาการ และการอบรม ถือเป็นกิจกรรมที่จะมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรและส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ให้สาขาวิชาเป็นที่รู้จักของสังคมทั่วไป สาขาวิชาการจัดการผังเมืองจึงมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาได้เข้ารับการอบรมหรือประชุมวิชาการในหัวข้อและวาระต่างๆตามความเหมาะสมให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถปฏิบัติได้

Leave a Reply